Ανακοίνωση / Announcement / Ankündigung

(Ελληνικά, English, Deutsch)

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

«Αντανακλάσεις Ταυτότητας:

Η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα – από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης»

12 Ιουνίου 2013, Βερολίνο Γερμανίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Βερολίνου και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Παράρτημα Βερολίνου) συνδιοργανώνουν το διεθνές συνέδριο «Αντανακλάσεις Ταυτότητας: Η ελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα – από το ‘Βυζάντιο’ μέχρι την Ελλάδα της Κρίσης», το οποίο θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στην κεντρική αίθουσα του παραρτήματος Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Wittenbergplatz 3a, 2ος όροφος, 10789 Βερολίνο Γερμανίας). Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η αγγλική, η γερμανική και η ελληνική.

Το ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας, ιδιαίτερα της νεοελληνικής, παραμένει πάντοτε ανοικτό. Η επικαιρότητα των τελευταίων ετών αναμόχλευσε ακριβώς αυτό το ερώτημα, το ερώτημα για το «τί είναι τελικά ο Νεοέλληνας». Με αυτό το συνέδριο επιχειρείται να αντιμετωπισθεί η επικαιρότητα αυτού του ερωτήματος ως ευκαιρία εγχειρήματος απαντήσεώς του.

Ερευνώντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις που κατεγράφησαν στην ελληνική γλώσσα από το «Βυζάντιο», τον πολιτισμό της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης, έως σήμερα στο νέο ελληνικό κράτος, αλλά και μέσα από τα ευρύτερα πολιτισμικά «χνάρια» αυτής της περιόδου από την λογοτεχνία μέχρι την πολιτική, το συνέδριο θα επιχειρήσει να συλλαβίσει σχεδίασμα απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Ευπρόσδεκτες είναι οι ανακοινώσεις από τους χώρους της φιλοσοφίας, της βυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, της θεολογίας, της ιστορίας των ιδεών, αρκεί να συνδέονται ευκρινώς με την κυρίως θεματική του συνεδρίου και να συνεισφέρουν σ’ αυτήν, ήτοι την ψηλάφηση ταυτότητας της νεώτερης Ελλάδας.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο ομ. Καθ. Χρήστος Γιανναράς(Πάντειος, Αθήνα), ο επικ. Καθ. Ηλίας Παπαγιαννόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), οι επικ. Καθ. Γεώργιος Στείρης καιΓεώργιος Αραμπατζής (ΕΚΠΑ) και άλλοι.

 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

Γεώργιος Αραμπατζής (επικ. καθ. Βυζαντινής Φιλοσοφίας – ΕΚΠΑ)

Γεώργιος Στείρης (επικ. καθ. Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας – ΕΚΠΑ)

Σωτήρης Μητραλέξης (υπ. Δρ. Φιλοσοφίας – Freie Universität Berlin)

***********************************

International  Conference

Reflections on Identity:

Greek Identity as a Philosophical Problem – from ‘Byzantine’ Times to Today’s Greece in Crisis

Berlin, June 12th 2013

The Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology of the National and Kapodistrian University Athens, the Hellenic Student’s Association of Berlin and the Greek Cultural Foundation (Berlin office) announce the International Conference:

“Reflections on Identity: Greek Identity as a Philosophical Problem – from ‘Byzantine’ Times to Today’s Greece in Crisis”

The Conference will be held on Wednesday, June 12th 2013 at the Greek Cultural Foundation (Berlin Office, Wittenbergplatz 3a, 10789 Berlin, Germany, 2nd floor). The Conference Languages are English, German and Greek.

The question of (Modern) Greek identity is timely. The political events of the previous years have brought up yet again the question: What does it actually mean to be a Greek today? This Conference will endeavor to go into the timely nature of this question and to provide an answer to it by tracing the line from the ‘Byzantine’ Empire of New Rome – Constantinople to Modern Greek culture.

At the Conference will participate as guest speakers, among others, Prof. DDr. Dr.h.c. Christos Yannaras (Panteion University of Athens), Prof. Dr. Ilias Papagiannopoulos (University of Pireaus), Prof. Dr.  Georgios Steiris (University of Athens), Prof. Dr. Georgios Arampatzis (University of Athens).

 

Organizing Committee of the Conference:

Georgios Arampatzis (assistant professor of Byzantine Philosophy – University of Athens)

Georgios Steiris (assistant professor of Medieval Philosophy – University of Athens)

Sotiris Mitralexis (PhD Candidate in Philosophy – Free University of Berlin)

***********************************

Internationale Konferenz

Identitätsreflexionen:

die griechische Identität als philosophisches Problem – von der ‘byzantinischen’ Zeit bis zum Hellas der Kriseder Krise

Berlin, 12. Juni 2013

Der Fachbereich für Philosophie, Pädagogik und Psychologie der Nationalen und Kapodistrischen Universität Athen, der Griechische Studentenverein Berlin e.V. und die Griechische Kulturstiftung (Zweigstelle Berlin) organisieren eine internationale Konferenz mit dem Thema:

„Identitätsreflexionen: die griechische Identität als philosophisches Problem – von der ‘byzantinischen’ Zeit bis zum Hellas der Krise“

Die Konferenz wird am Mittwoch, 12. Juni 2013, in der Griechischen Kulturstiftung (Zweigstelle Berlin, Wittenbergplatz 3a, 2. Etage, 10789 Berlin, Deutschland) stattfinden. Die Konferenzsprachen sind Englisch, Deutsch und Griechisch.

Die Frage nach der griechischen Identität, insbesondere nach der neugriechischen Identität, ist nach wie vor aktuell. Die Ereignisse der letzten Jahre haben sie wieder mit Nachdruck aufgeworfen: Was bedeutet es konkret, ein  Neugrieche zu sein? Die geplante Konferenz wird versuchen, auf die Aktualität dieser Frage einzugehen und ein Forum zu deren Beantwortung zu bieten.

Über die Erforschung der philosophischen Theorien, die seit der ‚byzantinischen’ Zeit, d.h. im Kontext der Zivilisation des Neuen Roms-Konstantinopels, bis zum zeitgenössischen neugriechischen Staat in griechischer Sprache formuliert wurden, wie auch über die Erforschung von vielfältigen kulturellen Äußerungen dieser Zeit, von der Literatur bis zur Politik, wird die Konferenz versuchen, Antworten auf diese Frage zu artikulieren.

An der Konferenz werden als Gastreferenten em. Prof. DDr. Dr.h.c. Christos Yannaras (Panteion Universität Athen), Prof. Dr. Ilias Papagiannopoulos (Universität Piräus), Prof. Dr. Georgios Steiris (Universität Athen), Prof. Dr. Georgios Arampatzis (Universität Athen) u.a. teilnehmen.

 

Wissenschaftliches Organisationskomitee der Konferenz:

Georgios Arampatzis (Prof. für Byzantinische Philosophie – Universität Athen)

Georgios Steiris (Prof. für Mittelalterliche Philosophie – Universität Athen)

Sotiris Mitralexis (Doktorand der Philosophie – Freie Universität Berlin)

 

Advertisements